Урок 17 “Стилі та напрями мистецтва. Стиль бароко”

Автор уроку: 

 

Тема уроку: Стилі та напрями мистецтва. Стиль бароко.

 Мета: подати загальні відомості про бароко як перший загальноєвропейський художній напрям; розкрити світоглядні позиції діячів цієї епохи; схарактеризувати основні риси мистецтва бароко, висвітлити досягнення стилю в мистецтві, познайомити з архітектурними шедеврами бароко; ознайомити  учнів  з  розвитком  архітектури  й  скульптури кінця ХVІ-  ХVІІІ ст., видатними  архітекторами  та  скульпторами  (Л.Берніні, Ф.Борроміні, Ф.Б.Растреллі),  палацово-парковим  мистецтвом;  вчити  працювати  з різними  джерелами  інформації,  готувати  розгорнуті  відповіді,  працювати    в  групах; наводити приклади пам’яток мистецтва, створених видатними митцями – архітекторами та  скульпторами ХVІ-  ХVІІІ ст;  розвивати  зацікавленість,  спостережливість,  інтерес  до культурної  спадщини;  донести до учнів особливості епохи бароко в світовій культурі; розвивати навички дослідницької роботи, сприйняття лекції, вміння узагальнювати; виховувати любов до культурних надбань усього людства.

Обладнання: підручники, диск із записом барокової музики, м/м  проектор,  дошка,  комп’ютер, презентація.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Митці бароко втілили сум за втраченою

 ілюзією гармонії й внутрішньої досконалості.

А. Макаров

І. Актуалізація опорних знань.

«Мозковий штурм» (5хв.)

 

 1. Пригадайте, що вам відомо з курсу історії про XVII ст. (Кожен учень, який відповідає, робить короткий запис на дошці). XVII ст. – трагічний час в історії Європи, коли палали війни й вибухали революції.
 • Цей період позначився відкриттями в астрономії, механіці, фізиці.
 • Перед людиною цієї доби світ, що досі уявлявся впорядкованим і гармонійним, постав ірраціональним хаосом.
 • Змінився погляд й на саму людину, її духовний світ сприймався як арена одвічної боротьби добра і зла, яка дає непередбачувані наслідки
 • Роль науки у XVII ст.. була дуже великою

 

 1. Які мистецькі стилі та напрями ви вже вивчали?
 2. Які риси притаманні кожному з них?
 3. Що називається архітектурою?
 4. Які архітектурні стилі вам знайомі? Назвіть та охарактеризуйте їх.
 5. Які види архітектурних споруд ви знаєте?
 6. Що таке скульптура?
 7. Які види скульптури ви знаєте? Відмінність між ними.

 

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (з використанням мультимедійної презентації). Зосередження учнів на завданнях, які перед ними будуть поставлені під час уроку.

Учні повинні знати:

 • що таке бароко;
 • художні особливості європейського бароко;
 • яскравих представників європейського бароко.

Учні повинні вміти:

 • сприймати лекційний матеріал;
 • зіставляти і порівнювати матеріал, визначати основне;
 • готувати повідомлення на основі додаткових джерел.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Діти, а для чого потрібно вивчати цю тему? Що це нам дає? (Більше дізнаємось про цю добу, про те, що було визначного в мистецтві, який напрям сформувався в європейському  мистецтві того часу).

Чого очікуєте від сьогоднішнього  уроку? (Цікавої інформації, гарних оцінок, позитивних емоцій).

Вчитель мистецтва.

Епіграфом до нашого уроку є слова А. Макарова. Як ви розумієте його зміст? (Представники бароко вірили в духовні можливості людини, яка могла піднестися до Бога і сумували через те, що світ втрачає цілісність і гармонійність).

На уроці ми будемо працювати за таким планом :

 1. Основні риси стилю.
 2. Досягнення стилю бароко в мистецтві.
 3. Архітектура, архітектурні комплекси та ансамблі, садово-паркова архітектура.

ІV. Пояснення нового матеріалу.

Бароко (буквально-перлина неправильної форми), (італ.– дивний, химерний;

порт. perola barocca  – перлина неправильної форми; франц. baroquer- розчинятися, пом’якшувати контур) – стиль у європейському мистецтві кінця ХVІ-  ХVІІІ ст., що зародився і зазнав найкращого розквіту в Іспанії, поширився в Європі, а також в Америці.  Цей стиль прийшов на зміну Відродженню і характеризувався примхливістю форм і декоративною пишністю.

 1. Основні риси мистецтва бароко:
 • Парадність, урочистість, пишність, парадність;
 • Складність композиції та яскравість кольорів;
 • Динамічність і емоційна виразність;
 • Прагнення до синтезу мистецтв.

У стилі бароко творила ціла плеяда талановитих митців: архітекторів (Л.Берніні, Ф.Борроміні в Італії, Ф.Б.Растреллі в Росії,скульпторів (Л.Берніні в Італії), живописців (М.да Караваджо в Італії, П.П.Рубенс, А.ван Дейк у Фландрії) та композиторів (Дж.Фрескобальді в Італії, Д.Букстехуде,Й.С.Бах, Г.Ф.Гендель у Німеччині).

В бароко відзначалися:

 • ускладненість обсягів і простору, взаємне перетинання різних геометричних форм,
 • переважання складних криволінійних форм при визначенні планів і фасадів споруд,
 • чергування опуклих і увігнутих ліній і площин
 • активне застосування скульптурних та архітектурно-декоративних мотивів;
 • нерівномірний розподіл архітектурних засобів;
 • створення заможної гри світлотіні, колірних контрастів
 • динамічність архітектурних мас.

На зміну раціональності Ренесансу приходить ірраціональність. Зодчі бароко явно воліють декоративне початок архітектури. Бароко в архітектурі характеризується пріоритетом, переважанням пластичного начала над початком тектонічним. Прагнучи створити незвичайний, підвищено-емоційний архітектурний ефект, вони часто нехтували логікою побудов планів, допускали невідповідності між зовнішніми обсягами і внутрішньою структурою споруди. Конструкція в творчій свідомості архітекторів у більшості випадків як би відсувається на другий план, будучи необхідним, але все ж допоміжним засобом, покликаним «забезпечувати», підтримувати ту чи іншу пластичну форму. Конструкція зазвичай прикривається декоративними частинами, які нерідко створюють хибне уявлення про неї. Фасади мають на меті ніби «закрити» основну частину будівлі. Ордери розглядаються лише як елементи, що декорують споруди. В архітектурі цього часу набувають поширення явно деконструктивні частини – розірвані: фронтони, волюти і т. п.

Ілюзія руху простору і форми, так званий динамічний принцип, є головною ознакою радикального напряму в бароко. Одночасно з ним великий розвиток отримує і бароко класичного напряму. Класичний напрям виходить з традицій ренесансу, ідеї якого розвиваються теоретично і практично. Незважаючи на відмінності, обидва напрямки єдині в прагненні створювати величезні простори, які надають сильне вплив на людські почуття і емоції. Протягом XVII і XVIII ст. обидва напрямки існують паралельно, з деякою перевагою того чи іншого в окремих країнах.

У визначальних спорудах XVII – першої половини XVIII століття особливий розвиток і різноманітність набувають монументальна скульптура і монументальний живопис, а також різні види прикладного мистецтва. В живописі і скульптурі верх беруть початку декоративні, переважають багатопланові композиції з рисами сильно вираженої динаміки, з ускладненими лініями, ритмами. У спорудах бароко живопис і скульптура «не вкладаються» в певні рамки, вони виходять за їхні межі, не підкоряються архітектурі і прагнуть ніби «перекричати» її. Спостерігалася не мирна співпраця, а суперечка, боротьба і протиставлення один одному окремих видів мистецтв.

Бароко втілило нові уявлення про вічну мінливість світу. Твори цього стилю вирізняються грандіозністю, пишнотою і динамікою, пристрастю до ефектних видовищ, контрастами масштабів і ритмів, матеріалів і фактур, світла і тіні, поєднанням ілюзорного і реального.

Архітектурні форми стиль бароко успадкував від італійського Відродження, проте перевершив його за складністю, різноманіттям і живописністю. Для архітектурних споруд цього стилю характерні ускладненість планів, пишність інтер’єрів з несподіваними просторовими і світловими ефектами, велика кількість кривих, пластично вигнутих ліній і поверхонь, що надають статичним спорудам відчуття ритмічності й руху.

Бароковій архітектурі притаманне використання великої кількості колон, напівколон, зокрема завитих колон, пілястр, розкішних скульптурних деталей, фарбування поверхонь стін. Завдяки химерній пластиці фасадів, складним криволінійним планам та обрисам палаци й церкви бароко набувають мальовничості та динамічності. Вони ніби «вливаються» в навколишній простір. Жодна деталь не є самостійною – усі вони підпорядковані загальному архітектурному задуму, до якого належить оформлення і оздоблення інтер’єрів, а також садово-паркового та міського архітектурного середовища.

Найвідомішим прикладом барокового міського планування є площа Святого Петра в Римі, яку створив Лоренцо Берніні. Довгі півовальні кам’яні колонади, ніби дві гігантські руки, «обіймають» площу, створюючи особливий ефект урочистості.

Лоренцо Берніні, як і великі творці епохи Відродження, блискуче проявив себе і в скульптурі, і в архітектурі.

Яскравим зразком характерного для бароко синтезу мистецтв є фонтан Фіумі (Чотирьох річок) у Римі. Створені майстром гігантські скульптурні образи символізують чотири річки в чотирьох частинах світу: Дунай (Європа), Ганг (Азія), Ніл (Африка), Ла Плата (Америка). Уся багатофігурна композиція ніби оживає під сріблястими струменями води.

Досягнення стилю бароко в мистецтві:

 • в архітектурі: асиметрія конструкцій, контрастність об’ємів, вигадливість декору, ефекти світлотіні та кольору;
 • в живопису і скульптурі: декоративність композиції, театральність образів,динамізм поз,парадність;
 • в музичному мистецтві: гомофонно-гармонічний склад,тональна система

 

Відстежується злиття архітектури, живопису, скульптури. Протягом всього XVII ст. творці прагнуть отримати з поєднання трьох мистецтв – архітектури, живопису, скульптури – лінійні, колірні і світлові ефекти, представляючи в трьох вимірах те, що до цих пір вважалося підвладним лише фантазії художника. Вдале використання світла стає одним з досягнень церковної архітектури Світло проходить через бічні отвори і переломлюється крізь опорні конструкції. Протягом всього XVIII століття архітектори зберігають інтерес до драматичних ефектів, що з’являються завдяки маніпуляціям зі світлом і простором. Це одне з небагатьох досягнень, яке погодиться прийняти від своїх попередників покоління неокласицизму.

Архітектурними шедеврами барокко по праву вважають:

 • Франческо Борроміні . Церква Сан-Карло алле Кваттро Фонтане – еталон химерної барокової криволінійності. XVІІ ст. Рим;
 • Лоренцо Берніні. Площа Святого Петра. 1656-1667рр. Ватикан;
 • Йоганн Бернгард Фішер фон Ерлах. Палац Шенбрунн. 1696-1713 рр. Відень. Австрія;
 • А Бареллі. Палац Німфенбург. 1664-1675 рр. Мюнхен. Німеччина;
 • Ж.Ф.Людовісі. Національний палац Мафра. 1717-1730 рр. Португалія;
 • А.Спецца, Дж.П’єроні. Валдштейнський палац1624-1630 рр. Прага. Чехія

 

Архітектура, архітектурні комплекси та ансамблі, садово-паркова архітектура.

Однією з характерних рис барокової архітектури є палацово-паркові комплекси

Палацово-парковий комплекс – цілісна архітектурна композиція в якій гармонійно поєднано будівлі, садово-паркові споруди та зелені насадження. У таких комплексах використовують рельєф, рослинність та інші природні елементи як основні компоненти при створенні певних художніх образів.

Шедеврами садово-паркової архітектури є Дрезденський Цвінгер та Гет-Лоо. Дрезденський Цвінгер – історичне місце в Дрездені, ансамбль із чотирьох будівель. Перлиною комплексу є фонтани, численні скульптури. Тут розташована всесвітньо відома Дрезденська картинна галерея.

Гет-Лоо – найбільший серед палацово-паркових ансамблів Нідерландів, побудований у стилі стриманого голландського бароко кінця XVІІ століття.

 1. Закріплення одержаних знань і умінь.
  1. Назвіть характерні ознаки барокових споруд.
  2. Які архітектурні споруди можна вважати зразком європейського бароко?
  3. На які художні ідеали орієнтувався бароко?
  4. Назвіть характерні ознаки європейського бароко.
  5. Які риси бароко як загальноєвропейського стилю ви можете виділити?
  6. Дайте визначення ландшафтної архітектури.
  7. Які проекти ландшафтної архітектури вас найбільше вразили і чим саме?
  8. Які палацово-паркові комплекси вам доводилось відвідувати? Які враження вони справляють?

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія.

Наш урок добігає кінця, тому пропоную вам взяти в руки уявний мікрофон і продовжити думку:

Сьогодні на уроці я дізнався…

Я вчився…

Мене зацікавило…

Мені сподобалось…

VІІ. Завдання додому:

 • ознайомитись з матеріалами §17,
 • підготуйте повідомлення про архітектурні споруди або палацово-паркові комплекси доби бароко у вигляді слайд-шоу, м/м презентації.
 • Доповніть ваше електронне портфоліо ілюстраціями шедеврів барокової архітектури.

 

Використані джерела:

 1. Кондратова Л.Г. Мистецтво, Навчальна книга, Богдан, Тернопіль,2016
 2. Інтернет – ресурси:

2.1.      www.youtube.com

2.2.      http://narodna-osvita.com.ua/4277

2.3.      http://www.belcanto.ru

2.4.http://biografiya.com.ua

Коментарі

 • Facebook
 • Сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *