Рекомендації

Проект

РЕКОМЕНДАЦІЇ

обласного науково-практичного семінару методистів управлінь, відділів освіти, керівників методичних об’єднань вчителів інтегрованих курсів «Художня культура» та «Мистецтво» «Проектування соціальної взаємодії та розвитку творчих здібностей особистості засобами мистецтва в освітньому середовищі навчального закладу»

 Розглянувши теоретичні та практичні аспекти питання щодо проектування соціальної взаємодії та розвитку творчих здібностей особистості засобами мистецтва в освітньому середовищі навчального закладу, учасники обласного науково-практичного семінару р е к о м е н д у ю т ь:

 1. Створювати у закладах освіти сприятливі умови соціальної взаємодії та розвитку творчих здібностей особистості засобами мистецтва в освітньому середовищі навчального закладу;
 2. забезпечувати ефективний науково-методичний супровід впровадження педагогічних інновацій;
 3. урізноманітнювати форми роботи з педагогічними кадрами в рамках обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;
 4. актуалізувати важливість викладання інтегрованих курсів «Художня культура» і «Мистецтво» та розглядати їх в контексті загальнокультурного поступу на певному етапі, у зв’язках із літературою, живописом, музикою, архітектурою, кіно та іншими видами мистецтва;
 5. сприяти розробці ефективної системи моделювання, вивчення, узагальнення, поширення і впровадження інноваційного педагогічного досвіду;
 6. актуалізувати доцільність збереження неперервної вертикалі вивчення предметів художньо-естетичного циклу протягом усього терміну навчання в загальноосвітній школі (з 1-го по 11-й клас);
 7. сприяти створенню навчально-методичної бази для викладання інтегрованих курсів «Художня культура» і «Мистецтво»;
 8. поширювати практику інтеграції мистецтва у навчальні програми з різних предметів;
 9. сприяти створенню факультативних медіаосвітніх програм естетичного спрямування для молодших школярів та підлітків;
 10. ефективно використовувати інтерактивні технології навчання, вдосконалювати педагогічну майстерність;
 11. ініціювати залучення учнівських та учительських колективів до участі у різноманітних мистецьких та творчих конкурсах, інтелектуальних змаганнях, фольклорно-етнографічних експедиціях тощо;
 12. урізноманітнювати форми позакласної та позашкільної освіти, використовувати клубно-студійну форму роботи для розвитку естетично-творчої діяльності школярів;
 13. розвивати духовно-естетичний потенціал учнів під час відвідування театрів, музеїв, екскурсій;
 14. сприяти підвищенню ефективності корекції психосоматичних проблем дитини засобами мистецтва;
 15. формувати арт-терапевтичну культуру школярів через творче самовираження.

ГЛОСАРІЙ

 Індивідуальність – неповторність своєрідних рис людини, що відрізняють її від інших людей.

 Задатки – природжені анатомо-фізіологічні особливості організму, головним чином нервової системи й органів чуття, передумова розвитку здібностей людини при певних умовах і діяльності людини в певному напрямі.

 Здібності – стійкі індивідуальні психічні властивості людини, які зумовлюють успішність її діяльності в певному напрямі й базуються на основі задатків.

 Рівні здібностей: обдарованість, талант, геніальність.

 Талановитість – вищий ступінь спеціальної обдарованості дитини.

 Геніальність – найвищий ступінь обдарованості, прояву творчих сил людини.

 Творчість –  продуктивна діяльність людини, яка породжує якісно нові матеріальні й духовні цінності суспільного значення.

 Акмеологія – (від давньогрецького акме  – квітуча сила, вершина) – наука про досягнення людиною найвищих вершин у життєдіяльності та самореалізації творчого потенціалу, який є основою загальнолюдських потенційних можливостей.

Інтроспекція (від лат. introspecto — дивлюся всередину) — метод психологічного дослідження, що полягає в спостереженні дослідника за власними почуттями, думками й т. ін.; самоспостереження.

Інтроспекція — метод поглибленого дослідження і пізнання людиною моментів власної активності: окремих думок, образів, почуттів, переживань, актів мислення тощо.

 Раціональне мислення можна сказати, що це тип мислення, під час якого оптимальні рішення знаходяться, виходячи з порівняння набору фактів, а не на основі відчуттів або з емоційних поштовхів.

Ірраціональне (з латинської irrationalis – несвідомий), протилежне поняттю раціонального. До ірраціональних форм пізнання відносять інтуїцію, уяву, фантазію, емоції, почуття. ірраціональне мислення розвивається в школі виключно завдяки мистецьким дисциплінам

Емоційний інтелект (цей термін було вжито вперше в 1990 році Дж. Мейером та П. Саловєєм). Учені під цим терміном розуміють «здатність ретельно осягнути, оцінити та виразити емоції; здатність розуміння емоцій та емоційних знань; а також здатність керування емоціями, що сприяє емоційному й інтелектуальному зростанню» особистості.

Арт-терапія: лікування мистецтвом. Арт-терапія є найбільш давньою та природною формою корекції емоційного стану, якою можна користуватись для зняття накопиченої психічної напруги, для того, щоб заспокоїтись чи просто зосередитись. Творчість як дитини, так і дорослого, реалізована у процесі арт-терапії, дає можливість висловити та відтворити внутрішні почуття, переживання, сумніви, конфлікти та сподівання, у символічній формі переживши ще раз важливі події, адже спонтанна образотворча діяльність здатна виражати неусвідомлюваний зміст психічного життя.

Мистецтво – невидимий місток, що поєднує два протилежні світи: світ фантазії та реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття та емоції легше викласти у творчості, ніж виразити у словесній формі. Тому останнім часом великої популярності набуває метод лікування за допомогою художньої творчості, або арт-терапія

Не маючи протипоказань, арт-терапія може бути використана не лише у психотерапії, а й у педагогіці та соціальній роботі, допомагаючи дізнатись більше як про самих себе, так і про оточуючих.